pothi padh padh kar jag mua, pandit bhayo na koy..
dhai aakhar prem ke, jo padhe so pandit hoye..!!

dukh me simran sab kare, sukh me kare na koy..
jo sukh me simran kare, tau dukh kahe ko hoy..!!
Do you Like this story..?

Get Free Email Updates Daily!

Follow us!