jo dise so to hai nahin..
hai so kaha na jaye..
bin dekhe partiit na aawe..
kahe na koye patiyana..
samajh hoye to raben chenho..
achraj hoye ayna..
koi dhyave nirakar ko..
koi dhyave aakara..
ja bidhi in dono te nyara..
jane jananhara..
woh raag to likhia na jayee..
matra lakhe na kana..
kahat kabir so padhe na parlay..
surat nirat jin jana..!!!!
Do you Like this story..?

Get Free Email Updates Daily!

Follow us!