akath kahani prem ki, kutch kahi na jaye..
gonge keri sarkra, baithe muskae..!!

chinta aise dakini, kat kaleja khaye..
vaid vichara kya kare, kahan tak dava lagaye..!!

Do you Like this story..?

Get Free Email Updates Daily!

Follow us!